Häkaton

Tutvustus

Häkatonil liituvad eri taustaga eksperdid ning huvilised lühiajaliselt (nt 48 tunniks) ajutisteks tiimideks, mis püüavad leida lahendusi kindlal teemal või  korraldajate esitatud probleemi osas.

Kõigi osalejate teadmised ja kogemused on parimate lahenduste leidmisel võrdselt olulised, probleemi püstitajal ei  pruugi juhtivat rolli olla, vaid tema ülesanne seisneb taustainfo jagamises. Info kogumiseks ja täpseks esituseks on soovitav  teha eeltööd, kogudes andmeid ja kasutajate  lugusid. Võib teha ka mõned inspireerivad ettekanded välistelt ekspertidelt.

Häktoni algul toimub  projektide ideede tutvustus (pitching) ja seejärel moodustatakse tiimid. Tiimitöö algul lepitakse kokku ülesanded, rollid ja tegevuskava. Algul toimub ajurünnak – otsitakse esmast lahendust probleemile ning mõeldakse kuidas seda piiratud aja jooksul parimal viisil teostada.

Tiimid peavad regulaarselt andma aru töö edenemisest ja saavad  küsida mentorite nõu.  Ürituse lõpuosas toimuvad lahenduste (prototüüpide) lõplikud esitlused, neile antakse tagasisidet ja parimatele auhinnad. Lahendus võib aga ei pea tingimata sisaldama IT-rakendust.

Avaliku sektoris on häkatonid sobilikud, et saada värskeid ideid, mida edasi vormida praktilisteks muutusteks. Häkatoni kaudu saab  kujundada avalikke teenuseid kasutajale mugavamaks  või leida lahendusi bürokraatia vähendamiseks sisemises töökorralduses.

Näited

HIV Digital

Kasutati teenuse disaini elemente:  tegelike teenuse tarbijate ehk kasusaajatelt  (persoona) kogutud  lugusid oma kogemustest. Neile probleemidele tuligi häkatoni käigus lahendusi leida.  Üritusele eelnevalt toimus ideekorje, mis võimaldas konkreetsemat taustainfot koguda ning nõustajaid leida. Osalejate seas olid teenusepakkujad, eksperdid (sh ametnikud), disainerid, tehnoloogia asjatundjad, aga ka sihtgrupi esindajad ehk HIV-positiivsed inimesed. Häkatonil arendati lahenduste prototüübid; parimaid auhinnati ning tugevamad ideed  jätkasid testimisega ja   korraldajad (probleemi püstitajad) toetasid nende  edasiarendamist .  Protsessi vedasid tervisetehnoloogia klaster  Connecting Health ja ravimifirma  Glaxo SmithKline. Vaata ka >>

Häkaton ava-andmete kasutamiseks

Garage48 ava-andmete ja suurandmete häkaton kestis 48 tundi, mis on tavapärane ühekordse arendus-sprindi jaoks kuluv aeg.  Ühe nädalavahetusega loodi  intensiivse ja vabatahtliku  tööna  muuhulgas ka  avaliku sektori tööd lihtsustavaid lahendusi (prototüüpe). Näiteks  katsetati otsimootorit, mis suudab teha otsingut ka skaneeritud pdf-vorminguga tekstifailidest. Andmekaitse Inspektsioonil, kes häkatonile oma töökorralduse probleemi välja pakkus, võimaldab selline otsimootor automatiseerida isikuandmete lubamatu avaldamise tuvastamist. Esialgne prototüüp  tekitab parema arusaama kui lihtsalt  idee kirjeldus või kontseptsioon, kuna tekib  käegakatsutav  kavand.  Selle põhjal saab juba viia läbi kasutajateste. See on vajalik, et taibata, mida tuleb edasi arendada ja milliseid vigu vältida.  Järgnev arendusprotsess võib olla pikk ja sisaldada mitmeid prototüüpe ja nende testimist, enne kui lahendust saab praktikas kasutama hakata. Ühe häkatoniga seega  reaalset teenust veel  ei teki.

Veel näiteid: